Home > News > กำหนดการการอบรมกฏหมาย Ålesund

การอบรมกฏหมายในหัวข้อ การจัดแบ่งทรัพย์สิน และเงิน ในกรณีหย่าร้าง หรือเสียชีวิต วันที่ 17 กันยายน 2565 ณ โรงแรม Quality Hotel Waterfront เมือง Ålesund

9.00-9.45 น. ผู้เข้าร่วมการอบรมลงทะเบียน

9.45 – 10.00 น. Jussambassadør จาก Ålesund นางวิภารัตน์ อิเธอร์แลนด์ กล่าวรายงานต่อนางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

10.00 10.15 น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล กล่าวเปิดการอบรม

10.15 – 12.00 น. การอบรมกฎหมายในหัวข้อ การแบ่งทรัพย์สิน กรณีแยกกันอยู่ หย่าร้าง หรือเสียชีวิต
โดย Jussambassadør จากสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์

  1. นางกรชวัล ทูรสัน
  2. นางหทัยพร ทอร์เวิลด์
  3. มนิลา บาร์เก็ท อุลเซ้น

13.00-15.00 น. อบรมกฎหมายต่อจากช่วงเช้า และตอบคำถามด้านกฎหมาย

15.00 น. เอกอัครราชทูตฯ กล่าวปิดการอบรม

เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมค่ะ