Home > Gmedia Albums > 10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

ข้อปฎิบัติและข้อพึงระวังก่อนเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
1. Information 2. Passport
3. Visa 4. Hotline
5. Travel insurance 6. Illegal Items
7. Liquids 8. Accommodation
9. Immigration 10. Danger