Home > News > โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

เชิญชวนเยาวชนอายุ 18-23 ปี ร่วมสมัครโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยในต่างแดนได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ จากการลงมือทำและเรียนรู้ประสบการณ์จริง ทำให้เยาวชนได้มองเห็นคุณค่าวิถีชีวิตไทยใต้ร่มพระบารมี เข้าใจผู้อื่นและพัฒนาตนเองสู่การมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวม สร้างเครือข่ายเยาวชนและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในบทบาทสำคัญสู่การเผยแพร่ให้สาธารณชนและชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดตามลิ้งค์

โครงการเยาวชนจิตอาสา