Home > News > อบรมกฏหมายสัญจร –> Kristiansand

สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมกฏหมายสัญจร

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2023 เวลา 9.00-15.00

ในหัวข้อ
• การแบ่งทรัพย์สิน กรณีหย่าร้างหรือเสียชีวิต
• การใช้ความรุนแรงในครอบครัว
• เงินเกษียณ

สถานที: วัดพุทธชินวงศ์ นอร์เวย์
Vågsbygdveien 77, 4623
Kristiansand S