Home > Uncategorised > การเรียน ภาษา ดีอย่างไร / Hvordan er det bra å lære et språk?

“เป้าหมาย ในโครงการนี้ คือ เด็ก เชื้อชาติไทย ได้มีกิจกรรม /สังคม ในหมู่คนไทย /สร้างความ มั่นคงในจิตใจ ให้เด็กๆเชื้อชาติไทย ได้เข้าใจ วัฒนธรรม ทั้งทางด้านภาษาและกิจกรรรมประเพณีทั้งด้านภาษาและดนตรีเพลงเด็กๆ และค้นหา ความสนใจและความสามารถในการฝึกฝนทักษะภาษาและดนตรีไปด้วยกัน”

Målene i dette prosjektet er barn med thailandsk etnisitet har aktiviteter / samfunn blant thaier / skaper stabilitet i sinnet. For at barn av thailandsk etnisitet skal forstå kultur i form av språk og tradisjonelle aktiviteter innen både språk og musikk, barnesanger, og finne interesse og evne til å øve språk og musikkferdigheter sammen.

– Kru Toy, volunteer/ teacher

การเรียน ภาษา ดีอย่างไร
การเรียนภาษา ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อสื่อสารในภาษาใหม่ เหมือนเป็นรางวัลด้านสติปัญญา ที่จะติดตัวเด็กๆไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะเด็กๆ จะฝึกทักษะและพัฒนาการการอยู่ร่วมและสื่อสารกับผู้อื่นมี มีความเห็นอกเห็นใจ ความยืดหยุ่น และความฉลาดทางวัฒนธรรม “กระบวนการทางความคิด” จะทำให้เด็กๆสามารถจัดระเบียบข้อมูลที่ขัดแย้ง ตั้งสมาธิ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนภาษาเป็นเรื่องสนุก มีประโยชน์ และจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก รวมถึงช่วยส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นอื่นๆ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความสามารถในการปรับตัว และความยืดหยุ่น ทักษะเหล่านี้ดึงดูดใจทุกคน มีความสำคัญเป็นพิเศษในอนาคต นอกจากประโยชน์ทางด้านสติปัญญาแล้ว การเรียนอีกภาษาหนึ่งยังช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะที่สำคัญอื่นๆ  และมีทักษะการตีความและสื่อสารดีกว่า เด็กสองภาษาต้องตีความเจตนาและมุมมองของผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม การพูดได้สองภาษาขึ้นไปทำให้เด็กๆมีข้อได้เปรียบมากกว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรมที่แท้จริงตั้งอยู่บนรากฐานของการชื่นชมและเข้าใจในวัฒนธรรมอื่นๆ รวมถึงวิธีคิดและปฏิบัติที่แตกต่างกันไป ประโยชน์การเรียนดนตรีไทย การเล่นดนตรีไทยเป็นหนึ่งในศิลปศาสตร์ที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากความคิด ความปราถณา อารมณ์และความรู้สึก ซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างสรรค์บทเพลง การขับร้อง การแสดง หรือการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล การเรียนดนตรีไทยจึงสามารถเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบนี้ได้ เพราะช่วยสร้างเสริมคนไทยให้มีทั้งวินัย ความอดทนและยังสามารถเล่นดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติได้อีกด้วย สมองของมนุษย์สามารถตอบสนองและแยกแยะอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อเสียงดนตรีได้หลากหลาย ทั้งความสุข เศร้า เร้าใจ ตื่นเต้น หรือแม้กระทั่งความหวาดกลัว ซึ่งเกิดจากกระบวนการทำงานของคลื่นไฟฟ้าในสมองที่ตอบสนองต่อการได้ยินเสียงดนตรีชนิดและประเภทต่าง ๆ ประกอบกับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคล ดนตรีจะช่วยทำให้เกิดพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การใช้เสียงดนตรีไทยเป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อ เด็กๆจะมีความรู้สึกสนุกสนานเมื่อได้ทำกิจกรรมที่มีเสียงดนตรีประกอบ เพราะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ด้านการได้ยินไปพร้อม ๆ กับการมองและการปฏิบัติ ฉะนั้น การเรียนดนตรีไทยและภาษาไทย ไปพร้อมๆกันสามารถช่วยเสริมสร้างและพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ให้เด็กๆได้อย่างแท้จริง

Hvordan er det bra å lære et språk?
Å lære et språk fremmer læringsevnen. å kommunisere på et nytt språk Det er som en intellektuell pris. som vil følge barna resten av livet spesielt barn Vil øve på ferdigheter og utvikle hvordan man kan leve sammen og kommunisere med andre. Ha empati, fleksibilitet og kulturell intelligens. «Tenkeprosesser» lar barn organisere motstridende informasjon, fokusere oppmerksomheten og løse problemer mer effektivt. Å lære et språk er morsomt, nyttig og nødvendig for et barns utvikling. Inkludert å bidra til å fremme andre nødvendige livsferdigheter som empati. tilpasningsevne og fleksibilitet Disse ferdighetene er attraktive for alle. Det er spesielt viktig i fremtiden. I tillegg til de intellektuelle fordelene Å lære et annet språk hjelper også barn. Utvikle andre viktige ferdigheter Og ha bedre tolknings- og kommunikasjonsevner. Tospråklige barn må kontinuerlig tolke andres intensjoner og perspektiver. kulturelle forbindelser Å kunne snakke to eller flere språk gir barn en fordel. Ekte kulturell intelligens er basert på en verdsettelse og forståelse av andre kulturer. inkludert ulike måter å tenke og handle på Fordeler med å lære thai musikk Å spille thaimusikk er en av de liberale kunstene som mennesker har skapt fra sine tanker, ønsker, følelser og følelser. som har blitt oversatt til verk, enten det gjelder å lage sanger, synge, spille eller spille thailandske og internasjonale musikkinstrumenter. Å lære thaimusikk kan være et medium som forårsaker denne typen læringsprosess. Fordi det er med på å styrke thaier å ha både disiplin Tålmodighet og å kunne spille thaimusikk som også er en nasjonal arv. Den menneskelige hjernen er i stand til å reagere og gjenkjenne følelser. Følelser om musikk kan variere fra lykke, tristhet, begeistring, begeistring eller til og med frykt. Dette er forårsaket av prosessen med elektriske bølger i hjernen som reagerer på å høre ulike typer musikk og livserfaringene til hver person. Musikk hjelper med mental og emosjonell utvikling. og kan fortsette å utvikle seg til å organisere ulike aktiviteter, bruke thaimusikk som verktøy eller medium Barn vil ha det gøy når de gjør aktiviteter med musikk. Fordi det stimulerer hørselsoppfatningen sammen med å se og øve. Lær derfor thailandsk musikk og thailandsk språk Samtidig kan det virkelig bidra til å styrke og utvikle barns mentale og følelsesmessige utvikling.