Home > Gmedia Albums > โครงการเตรียมความพร้อมคนไทยที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศ

โครงการดีดี สำหรับชาวไทย "โครงการเตรียมความพร้อมคนไทยที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมคนไทยที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

เป็นการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทย ที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ไม่ว่าจะ ไปเรียน ทำงาน หรือ สมรส เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกับสังคมใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสำรองที่นั่ง ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 โทร: 086 6071365