Home > Gmedia Albums > กฎหมายสัญจร ณ เมื​อง Hamar 10 มิถุนายน 2017

ภาพบรรยากาศ "การอบรมกฏหมายสัญจร วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ Hamar-Brumunddal " มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 ท่าน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอยรมเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ คุณกรชวัล และคุณแสงดาว วิทยากร และขอขอบคุณ ผู้ประสานงานจาก Hamar คุณธนภัทร ศรีพิเชียร (เก๊ก) คุณ ทองเรือน สะมาบึ (อ้วน) พี่ๆ น้องๆ ชุมชนไทย ใน Hamar, Brumunddal และร้านอาหาร Thongmon sushi thai restaurant