Home > News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนากฎหมาย – Porsgrunn

หัวข้อ : การแบ่งทรัพย์สิน กรณีการแยกกันอยู่ กรณีหย่าร้าง กรณีเสียชีวิต การใช้ความรุนแรงในครอบครวั และเงินเกษียณ

วันที่ 13 เมษายน 2567

สถานที่: Porsgrunn Voksenopplæringssenter

10:00 – 10.30 ลงทะเบียน

10.30 – 10:45 แนะนำสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์

10:45 – 11:45 การแบ่งทรัพย์สินกรณีการแยกกันอยู่ กรณีหย่าร้าง

11:45 – 12:45 พักรับประทานอาหารกลางวัน

12:45 – 13:30 การแบ่งทรัพย์สินกรณีคู่สมรสเสียชีวิต

13:30 – 14:00 การใช้ความรุนแรงในครอบครัว

14:00 – 14:15 พักทานของว่าง

14:15 – 15:00 เงินเกษียณ

15:00 ปิดการประชุม

สนับสนุนโดย IMDI